NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Městské koupaliště Cihelna - Pardubice

dle zákona č.274/2008 Sb.

Návštěvní řád koupaliště slouží k zajištění plynulého provozu koupaliště, k ochraně zdraví
a k zajištění bezpečnosti návštěvníků.


Standardní provozní doba koupaliště je: od 1. 6. – 31. 8.
Pondělí – Neděle - 9:00 – 20.00 hodin

Provozovatel je oprávněn provozní dobu koupaliště upravit dle povětrnostních podmínek.

Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou (čipovou kartou, čipovým náramkem, papírovou vstupenkou s čárovým kódem). Pro vstup slouží turnikety. Vstup brankou slouží pouze pro kočárky, vozíky a osoby s průkazem ZTP a ZTP/P. Zaplacení vstupného opravňuje návštěvníky setrvat v areálu koupaliště od vstupu do konce provozní doby ten daný den. Neopravňuje návštěvníky přerušit pobyt na koupališti (odejít a vrátit se) na delší dobu než 30 min. K tomuto krátkodobému odchodu slouží vrácenky, které je možné si ke vstupence nechat vystavit personálem u vchodu.

Zakoupením vstupenky (nabitím vstupu na čipovou kartu) a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště (provozovatele, plavčíků a ostatního personálu).

Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Při naplnění kapacity může odpovědný pracovník koupaliště uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.

Na koupaliště je vstup zakázán

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními a přenosnými chorobami, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům střevních onemocnění, příznaky nemoci Covid-19.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, jehož jsou členy.
 • Osobám zahmyzeným, podnapilým a pod vlivem omamných látek.

Z koupaliště lze bez nároku na vrácení vstupného vykázat:

 • Návštěvníka, u kterého budou dostatečně zjištěny důvody, pro něž je vstup na koupaliště zakázán.
 • Návštěvníka, který přes upozornění opětovně poruší ustanovení tohoto řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků koupaliště (provozovatele, koordinátora v rámci nařízení Covid-19, plavčíků a ostatního personálu), je pod vlivem alkoholu anebo omamných látek, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.
 • Návštěvníka, který svým chováním omezuje, ohrožuje, či jakkoliv napadá (verbálně, fyzicky, či jinak) ostatní návštěvníky a pracovníky koupaliště (provozovatele, plavčíky a ostatní personál.).

 

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuální platná nařízení vydávaná ohledně nemoci Covid-19.
 • Návštěvník musí mít čistý Koupací oděv a svým chováním nesmí narušovat zásady slušnosti.
 • Koupacím oděvem je míněno: materiál vyrobený z vláken Polyamidu (PA) či Polyesteru (PES) a jejich příměsí, s antibakteriální a rychleschnoucí úpravou materiálu.
 • Koupacím oděvem NENÍ bavlněný, lněný, vlněný či jiný přírodní materiál.
 • Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou
 • Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale se musí zdržovat pouze v bazénu pro neplavce. 
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení koupaliště.
 • Návštěvníci jsou povinni ve svém vlastním zájmu se pohybovat opatrně na hladkých mokrých podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat se uklouznutí, popř. i úrazu (provozovatel koupaliště nenese zodpovědnost za škody, poranění či úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo zaviněním jiného návštěvníka, popřípadě nedodržením tohoto návštěvního řádu anebo provozního řádu toboganů a skluzavky).
 • Návštěvníci jsou povinni při použití tobogánů a skluzavek jezdit na těchto drahách pouze v povolených polohách a dbát nařízení, které jsou deklarovány na tabulích nainstalovaných
  na těchto atrakcích a podřídit se pokynům obsluhy těchto atrakcí.
 • Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat na koupališti mimo tuto dobu je zakázáno, a to i v prostorách restauračního zařízení (vyjma pořádání kulturních či jiných předem dohodnutých akcí).
 • Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pracovníků koupaliště, v případě neuposlechnutí těchto pokynů budou vykázáni z areálu koupaliště.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště (v případě, že jejich vinou byla způsobena škoda nebo ztráta na zařízení či majetku ostatních návštěvníků, jsou povinni tyto škody nahradit). Přání a stížnosti týkající se provozu koupaliště se zapisují do inspekční knihy, která je uložena v kanceláři koupaliště.
 • Peníze, osobní věci a jiné cennosti si mohou návštěvníci uložit v ocelových bezpečnostních schránkách umístěných na oplocení čisté zóny. Dále pak v dřevěných uzamykatelných boxech v šatnách páni-dámy. Klíče od těchto skříněk si mohou vyzvednout proti zaplacení příslušné částky (odečtení bodů z nosiče) na recepci v šatnách. (Provozovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ násilného vniknutí do těchto schránek a boxů)
 • Všechny zálohy se vracejí zpět na kartu, nikoliv hotově. Tyto body je možné využít opět pro placení jak vstupného, tak dalších atrakcí.
 • Jízdní kola si mohou návštěvníci uložit v hlídané (oplocené) úschovně kol a jsou povinni toto kolo zabezpečit vlastním zámkem ke stojanu. Jako doklad o uložení slouží číselný kupón s datumem uložení a částí razítka provozovatele. (Jedna část číselného kupónu s nápisem KOLO se vloží do výpletů předního či zadního kola, druhou část kupónu si návštěvník uschová. Při odchodu z úschovny předloží návštěvník obsluze oba kupóny, jinak mu nebude kolo vydáno. Při ztrátě uschovaného kupónu je zákazník povinen prokázat vlastnický vztah k předmětnému kolu v kanceláři provozovatele, jinak mu kolo nebude vydáno.) Provozovatel na základě pojistné smlouvy zodpovídá za případné násilné odcizení celého kola nebo jeho poškození povětrnostními vlivy (např. pád větve, stromu). Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí z kola, které lze snadno sejmout (výbava kola - např. tachometr, světla, pumpa, láhev, brašny, helma).
 • Předměty nalezené v prostorách koupaliště nálezce odevzdá v kanceláři nebo v pokladně.
 • Návštěvníci jsou povinni dávat si pozor na své odložené věci na travnatých plochách, dřevěných roštech na tribuně a v celém areálu koupaliště (provozovatel neodpovídá za případné ztráty či poškození).
 • Návštěvníci jsou povinni se před každým vstupem do bazénu řádně osprchovat a vstupovat do prostor soustav bazénu (čistá zóna) mohou pouze přes brodítka.
 • Skákání do vody je povoleno pouze ze startovacích bloků plaveckého bazénu a z prken skokanského bazénu. Z ostatních stran bazénů je přísný zákaz skákání do bazénů.
 • Do bazénů lze vstupovat pouze klidnou chůzí po schodištích nebo žebřících k tomu určených.
 • Je zakázáno přelézat jakékoliv zábradlí ocelové i provazové.
 • V čisté zóně je přísný zákaz házení nebo kopání s jakýmikoliv předměty.
 • Do čisté zóny je zakázáno vnášet jakékoliv poživatiny (potraviny, pití) či jiné předměty (tašky).
 • V čisté zóně je zakázáno kouřit.
 • V čisté zóně se mohou návštěvníci pohybovat pouze v koupacím oděvu (plavkách).
 • Do čisté zóny není možné vjíždět s dětskými kočárky.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a o bezpečnost ostatních koupajících se.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 • Poskytovat první pomoc a k tomu vyhradit řádně vybavené a viditelně označené místo (ošetřovna).
 • Dohlížet, aby odpovědní pracovníci dbali na pořádek a čistotu ve všech prostorách koupaliště, včetně bazénu a na dodržování tohoto řádu.
 • Poskytnout služby, které jsou spojeny s provozem koupaliště. Cena těchto služeb je smluvní.
 • U vchodu trvale viditelně vyvěsit provozní dobu, ceny vstupného, Návštěvní řád a umístit vně i uvnitř areálu.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI NA KOUPALIŠTI

 • Je přísně zakázáno donášení a používání jakýchkoliv skleněných nádob v areálu koupaliště.
 • Na základě Vyhlášky č. 238/2011 Sb. 19 o stanovení  hygienických  požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, je zakázán  vstup do bazénu dětem mladším 12 měsíců.
 • Je přísně zakázáno kouření a konzumace jídla i nápojů v prostoru soustavy bazénů (čistá zóna – vyznačena zámkovou dlažbou pískové barvy). Rovněž je zakázán vstup do těchto prostor v botách.
 • Brát na koupaliště psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny, používat vařiče, tranzistorová rádia, magnetofony (jakékoliv zdroje hluku), které by rušily ostatní návštěvníky.
 • Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo nadměrným hlukem rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Svým chováním omezovat, ohrožovat, či jakkoliv napadat (verbálně, fyzicky, či jinak) ostatní návštěvníky a personál koupaliště.
 • Kouřit v šatnách a kabinách, vcházet do prostor určených pro druhé pohlaví.
 • Znečisťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů a odpadků, čištěním a praním oděvů, používání páchnoucích mastí apod.
 • Donášení alkoholických nápojů včetně vícestupňového piva.
 • Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozech bazénů a skákat do vody mimo místa k tomu určená.
 • Používat plavecké ploutve, nafukovací matrace a podobné předměty větších rozměrů.
 • Pohybovat se mimo prostor určený pro návštěvníky.
 • Neoprávněně používat záchranných zařízení a předmětů první pomoci.
 • Volat o pomoc bez vážné příčiny a zneužívat rozhlasové zařízení.
 • Koupání v oděvech – trička, kalhoty apod.
 • Vstup do bazénu osobám s kožním onemocněním. Vstup do bazénu v případě krvácejícího zranění.
 • Vstup do bazénu pod vlivem omamných látek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Porušení povinností stanovených tímto řádem, které je přestupkem, se projednává podle obecně platných předpisů.

 

Pardubice dne 1. 6. 2020

Za provozovatele:

P. MINISTR, v.o.s.
Husova 298, Pardubice 
IČ:63221691 

PARTNEŘI

Designed by www.frantisek.eu © Copyright 2020 koupalistepardubice.cz 
All Rights Reserved.